Novidata
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement en re-integratie

Door de coronacrisis zal de spanning op de arbeidsmarkt de komende jaren toenemen. Het aantal vacatures zal op korter termijn afnemen en een groeiend aantal werkzoekenden dat door onvoldoende opleiding en persoonlijke belemmeringen steeds verder van de arbeidsmarkt afraakt zal ten grondslag liggen aan deze spanning.

Werkcontact brengt werkgevers, uitkeringsinstanties en opleidingsinstituten bij elkaar om  uitkeringsgerechtigden een blijvende plaats op de arbeidsmarkt te bezorgen. Werkcontact is er van overtuigd dat alleen met scholing draaideur werkloosheid wordt voorkomen en de kandidaat blijvend een plaats verwerft op de arbeidsmarkt. Terwijl een kandidaat figuurlijk pas goed in beweging komt als hij ook letterlijk in beweging komt.

Door op deze wijze bedrijven te ondersteunen bij nieuwe instroom, kunnen bedrijven investeren in doorstroom van hun medewerkers en wordt de employability van alle medewerkers versterkt.

Werkwijze bij re-integratie en outplacement

Werkcontact is een dienstverlenende organisatie die zich bezig houdt met re-integratie en outplacement en zich in kwalitatief opzicht onderscheidt door een vernieuwende aanpak.

 

Werkcontact re-integreert van achter naar voren. Eerst de baan en dan een maatwerk traject dat kandidaten via een individueel, vrijblijvend traject daar op voorbereidt.

 

Scholing is daarbij volgens Werkcontact altijd een middel en geen doel op zich. De vorm is gericht op het individu en sluit aan bij eerder verworven competenties, een passende beroepsrichting en de vraag van uit de regionale arbeidsmarkt. Werkcontact biedt uitsluitend erkende opleidingen aan.

 

Werkcontact richt zich in dit soort trajecten vooral op niet – en laag geschoolde kandidaten en kent vanuit zijn visie een specialisatie naar sectoren en daarbinnen naar functies tot en met MBO niveau 2/3. Werkcontact heeft met veel bedrijven een landelijke instroom afspraak en investeert voorafgaande aan het verwerven van een opdracht in de regionale arbeidsmarkt. 

Naast gerichte opleidingstrajecten realiseert Werkcontact uitstroom naar werk in de sector die past bij de individuele kandidaat. Om onze aanpak, re-integratie van achter naar voren te kunnen garanderen, heeft Werkcontact een eigen methodiek ontwikkeld. Daarbij wordt uitgegaan van een vacatureprofiel van regionaal beschikbare vacatures.

Werkcontact onderwegWerkcontact gaat uit van de vraag over welke vaardigheden een toekomstige medewerker moet beschikken om succesvol in een bepaald beroep in te stromen. Deze vacatureprofielen stellen wij opdrachtgevers ter beschikking. Zij kunnen dan de selectie maken en kandidaten aanmelden.

In het selectiegesprek toetst de adviseur de motivatie, beroepskeuze richting en de haalbaarheid om binnen de overeengekomen trajectduur tot een plaatsing te komen. Er wordt een trajectplan opgesteld met een opgave van de inzet van instrumenten, het tijdspad en de kosten.

Na accordering van het trajectplan start het traject. De kandidaat heeft een persoonlijke adviseur en krijgt een individuele begeleiding. Via een combinatie van het wegnemen van belemmerende factoren, het wegnemen van praktische barrières, en het ontwikkelen –  en stimuleren van de mogelijkheden van de kandidaat, bereidt de adviseur de kandidaat voor op plaatsing.

Werkcontact zet per kandidaat een selectie in van de volgende instrumenten:

–      oriëntatie op werk;

–      individuele sollicitatietraining;

–      kwalificerende scholing;

–      persoonlijke begeleiding; 

–      werkervaringsstages;

–      intensieve bemiddeling naar werk;

–      nazorg na plaatsing.

Deze instrumenten worden zoveel mogelijk parallel in gezet om de weg naar werk zo kort mogelijk te houden.

https://www.outplacementbureau.nl